Uni-Bayreuth

Sprungmarken

 

Geräteliste

Bottle-Autosampler

Bottle-Autosampler

Modell: ISCO 6712 Bottle Sampler
Betreuer: Jutta Eckert, Luisa Hopp, Sven Frei

>> Details


Flammen-AAS

Modell: Perkin Elmer 4100
Betreuer: Martina Rohr

>> Details


Fluoreszenzspektrometer LS 55

Fluoreszenzspektrometer LS 55

Modell: Perkin Elmer LS 55
Betreuer: Silke Hammer, Ben Gilfedder

>> Details


Gaschromatograph, tragbar (CO2, CH4)

Gaschromatograph, tragbar (CO2, CH4)

Modell: SRI Instruments 8610
Betreuer: Silke Hammer, Ben Gilfedder

>> Details


Gas-GC 6890 (Agilent)

Gas-GC 6890 (Agilent)

Modell: 6890 Agilent
Betreuer: Martina Rohr, Ben Gilfedder

>> Details


Ionenchromatographie

Modell: Metrohm Modulsystem
Betreuer: Silke Hammer, Ben Gilfedder

>> Details


Jasco HPLC System, Multi Wavelength and Fluorescence Detector

Betreuer: Jutta Eckert, Moli Wan

>> Details


Klimaraum

Betreuer: Silke Hammer, Martina Rohr

>> Details


Metrohm Dosimat 1

Metrohm Dosimat 1

Modell: Metrohm Dosimat
Betreuer: Silke Hammer

>> Details


Metrohm Dosimat 2

Metrohm Dosimat 2

Modell: Metrohm Dosimat
Betreuer: Silke Hammer

>> Details


Metrohm Titrino

Metrohm Titrino

Modell: Metrohm
Betreuer: Silke Hammer

>> Details


Mikrowellen Aufschlusssystem

Mikrowellen Aufschlusssystem

Modell: Berghof Speedwave 3
Betreuer: Martina Rohr

>> Details


Perkin Elmer TriCarb 2800

Betreuer: Klaus-Holger Knorr

>> Details


RAD7 Radon Detector

RAD7 Radon Detector

Betreuer: Ben Gilfedder

>> Details


Radon-Detektor: Rad7

Betreuer: Ben Gilfedder, Silke Hammer

>> Details


UV-VIS Spektralphotometer Varian

Modell: Varian Cary 1E
Betreuer: Martina Rohr

>> Details


Wasserstoff-Analyzer

Wasserstoff-Analyzer

Modell: AMETEK TA 3000
Betreuer: Ben Gilfedder, Silke Hammer

>> Details


Wetterstation

Wetterstation

Modell: Delta-T WS-GP1
Betreuer: Sven Frei

>> Details